REGULAMIN

wydarzeń realizowanych w ramach projektu

„Parkowisko”

trwającego od 27 maja do 22 września 2018 r.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w spotkaniach plenerowych organizowanych w ramach projektu PARKOWISKO - (dalej jako Wydarzenie lub Wydarzenia).
 2. Organizatorem Wydarzeń jest ZUCHwali.com Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
  Al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk.
 3. Miejscem organizacji Wydarzeń są parki na terenie Gdańska a Wydarzenia odbywają się   w dniach i miejscach: 27 maja 2018 roku w Parku Bema  położonym w Gdańsku.24 czerwca 2018 roku w Parku Ronalda Reagana położonym w Gdańsku.29 lipca 2018 roku w Parku Jana Pawła II położonym w Gdańsku.19 sierpnia 2018 roku w Haffnera położonym w Gdańsku., 16 września 2018 roku w Parku Św. Barbary położonym w Gdańsku.22 września 2018 roku w Centrum Hewelianum położonym w Gdańsku.
 4. Wstęp na Wydarzenia jest wolny od opłat.

§ 2

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób podany poniżej:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin,
 2. Organizator – oznacza spółkę ZUCHwali.com sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,  Al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ W Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000637305, NIP: 5842753228.
 3. Projekt – oznacza autorski projekt Organizatora pod nazwą: „Parkowisko.pl”, obejmujący cykl spotkań plenerowych (pikników) odbywających się w okresie od maja 2018 roku do września 2018 roku w czasie których uczestnicy spotkań wezmą udział w Grze miejskiej PARKWALK. Terminy określone są w § 1 p.3 niniejszego regulaminu.
 4. Spotkanie plenerowe – oznacza jedno z cyklicznych spotkań realizowanych w ramach Projektu, których terminy ustala Organizator. Spotkanie plenerowe trwa od godziny 10:00  a kończą najpóźniej o godzinie 22:00.
 5. Uczestnik Wydarzenia – osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, małoletni wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi, które wyrażą chęć uczestnictwa w spotkaniu plenerowym i przyjdą na miejsce organizacji Wydarzenia.
 6. Uczestnik Gry „PARKWALK” - zespół (3 – 8) osobowy złożony z reprezentantów minimum 3 pokoleń (zespół rodzinny, sąsiedzki, znajomych itp.), który po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu pobierze kartę startową tym samym deklarując chęć wzięcia udziału w grze. Organizator Gry miejskiej może dopuścić do wzięcia udziału w grze w ramach wyjątku inny skład zespołu.

 

§ 3

Organizacja bezpieczeństwa i porządku podczas Wydarzenia

 

 1. Organizator i służby porządkowe Organizatora Imprezy - pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory i uprawnienia mają prawo do:
 1. legitymowania osób (Uczestników Wydarzenia) w celu ustalenia ich tożsamości.
 2. w wypadku stwierdzenia zakłócenia porządku, łamania niniejszego Regulaminu lub innego zachowania naruszającego zasady uczestnictwa w Wydarzeniu, zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu innych uczestników i osób zaangażowanych w organizację Wydarzenia - wezwania osoby dopuszczającej się nagannego zachowania lub innych bezprawnych czynów do opuszczenia terenu Wydarzenia;
 3. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania funkcjonariuszom Policji lub innym organom wymiaru sprawiedliwości osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pozostałych osób przebywających na terenie organizacji Wydarzenia, a także ich mienia.
 1. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych uczestników, a w szczególności zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu i stosować się do zaleceń i zarządzeń Organizatora i osób działających w jego imieniu, legitymujących się identyfikatorami oraz służb porządkowych.
 2. Udział w grze miejskiej PARKWALK odbywa się na własną odpowiedzialność każdego Uczestnika lub odpowiedzialność opiekuna prawnego Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe (na zdrowiu i życiu) oraz szkody majątkowe Uczestników Wydarzenia, zaistniałe w trakcie jego trwania jak i w wyniku uczestnictwa w Wydarzeniu, a nie wynikające z zawinionego działania lub zaniechania Organizatora.
 3. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do poszanowania sprzętu artystów, dostawców usług, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora i właściciela terenu.  Za spowodowanie przez Uczestnika szkód po stronie Organizatora lub innych osób i podmiotów odpowiada w pełni Uczestnik Wydarzenia.
 4. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie organizacji Wydarzenia mogą być obsługiwane tylko przez osoby do tego upoważnione. Wszelkie przypadki naruszenia tego postanowienia i uszkodzenia mienia wymienionego w pkt.4  będą zgłaszane Policji bądź służbom porządkowym obsługujących Wydarzenie. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do poniesienia odpowiedzialności karnej oraz cywilnej za szkody umyślne wyrządzone Organizatorowi lub innym Uczestnikom.
 5. Wszelkie przypadki zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych Uczestnika należy zgłosić Organizatorowi, osobom ze służb porządkowych bądź medycznych, a  także poprzez wykonanie alarmowego telefonu pod nr 112.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników pozostawione na obszarze, na którym odbywa się Wydarzenie.
 7. Każdy z Uczestników Wydarzenia zobowiązany jest do dbania o porządek i utrzymanie czystości na obszarze objętym organizacją Wydarzenia. Odpady żywności, opakowania itp. należy wrzucać do przeznaczonych do tego koszy oznaczonych odpowiednio, znajdujących się na terenie Parku, w którym odbywa się Wydarzenie.
 8. W trakcie trwania Wydarzenia plenerowego zabrania się:
  1. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających.
  2. Posiadania i używania przedmiotów niebezpiecznych: broni, materiałów pirotechnicznych i innych narzędzi mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.
  3. Wzniecania ognia.
  4. Załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż przeznaczone do tego celu przez Organizatora sanitariaty na terenie organizacji Wydarzenia,
  5. Wznoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby.
 9. Za zwierzęta przyprowadzane do parku odpowiadają ich właściciele. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu lub zdrowiu innych uczestników wydarzenia wyrządzone przez zwierzęta.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i życie osób przebywających na terenie eventu oraz komplikacji zdrowotnych wynikających z podejmowanych przez uczestników działań i aktywności.
 11. Każdy uczestnik wchodząc na teren eventu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego zapisy.

 

§ 5

Zasady udziału w Grze miejskiej „PARKWALK”

 

 1. W Wydarzeniu może wziąć udział maksymalnie 500 osób.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Grze miejskiej „PARKWALK” (zwanej dalej Grą) jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator przygotuje minimum 50 kart startowych na każde Wydarzenie, uprawniających Uczestników do udziału w Grze. Karta uprawnia do udziału w Grze jeden zespół.
 4. Gra odbywa się w godzinach od 12.00 do 18.00. Start i zakończenie Gry ogłoszone będzie o godzinie 12.00 i odpowiednio o 18.00 ze sceny przez prowadzącego Wydarzenie.
 5. Start i Meta Gry znajduje się w punkcie odpowiednio oznaczonym przez Organizatora, z tym, że Meta znajdować się będzie obok sceny lub namiotu Organizatora – Biuro Parkowisko.pl
 6. Uczestnik Gry (Zespół) celem wzięcia udziału w grze zobowiązany jest pobrać kartę startową w specjalnie przeznaczonym do tego stanowisku przez Organizatora - Biuro Parkowisko.pl
 7. Podczas wydawania kart Uczestnicy Gry zostaną zapoznani z jej zasadami, poprzez instrukcję zamieszczona na odwrocie karty.
 8. Zadaniem Uczestników Gry będzie pokonanie dotarcie do wszystkich umieszczonych na terenie parku stref zadaniowych i wykonanie na nich proponowanych  zadań. Na trasie znajduje się od 5 do 11 stacji zadaniowych. W każdej stacji na Uczestników czeka od 1 do 4 zadań do wyboru – należy wybrać minimum 1. Na każdej strefie Uczestnik, po wykonaniu zadania, otrzymuje wpis do karty startowej w formie pieczątki lub podpisu prowadzącego strefę zadaniową.
 9. Zadaniem Uczestników Gry jest pokonanie wszystkich stref znajdujących się na terenie parku i zebranie na karcie startowej pieczątek lub podpisów prowadzących strefy zadaniowe, potwierdzających wykonanie zadań i obecności Uczestników w tychże strefach.
 10. Kolejność zdobywania stref na trasie przez Uczestników Gry jest dowolna, a zdobywanie stref nie musi odbywać się w ramach jednego toru. Uczestnicy mają czas na przejście wszystkich stacji od momentu ogłoszenia startu Gry do momentu jej zakończenia.
 11. Ostatni zespół Uczestników może rozpocząć udział w grze o godzinie 17:00. Strefy zostają zamknięto o godzinie 17:45.
 12. Osoby nieletnie muszą przebywać po opieką osób pełnoletnich przez cały czas trwania Wydarzenia.

 

§ 6

Nagrody

 

 1. Organizator przewidział dla 20 spośród Zespołów biorących udział w Grze zestaw upominkowy ufundowany przez Partnerów Projektu.
 2. Zestawy upominkowe zostały ufundowane na rzecz Organizatora Wydarzenia celem promocji działalności Partnerów i świadczonych przez nich usług rynkowych.
 3. Nagród nie można zamieniać na ekwiwalent pieniężny.
 4. Zestawy upominkowe zostaną przekazane Zespołom posiadającym kartę startową potwierdzającą wykonanie zadań i obecność Uczestników Gry we wszystkich strefach w wyniku losowania numeru Zespołu.
 5. Losowanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym odbędzie się na scenie o godzinie 18:30 przez jednego z Ambasadorów Projektu „Parkowisko.pl” lub organizatora. Jeżeli właściciel wylosowanego kuponu nie zgłosi się po upominek w ciągu jednej minuty (po trzykrotnym wyczytaniu wylosowanego numeru Zespołu) Organizator ma prawo powtórzenia losowania.
 6. Organizator wskazuje, że jednorazowa wartość upominku ufundowanego przez jednego Partnera nie przekracza kwoty 200 zł.
 7. Wobec wartości zestawów upominkowych i ich charakteru Organizator wskazuje, iż wartość

upominków podlega zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200z późn.zm.).

 

§ 7

Zasady wykorzystania wizerunku Uczestników Wydarzenia

 

 1. Wizerunek osób przebywających na terenie organizacji Wydarzenia może zostać utrwalony na kamerach, bądź aparatach fotograficznych, a następnie rozpowszechniany dla celów promocyjnych Projektu, archiwizacyjnych, sprawozdawczych.
 2. Rozpowszechnienie wizerunku Uczestników Wydarzenia utrwalonego na fotografiach oraz w nagraniach filmowych nie wymaga zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku zgodnie z przepisem art. 81 ust. 2 pkt. 2) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z poźn. zm.).
 3. Materiały fotograficzne i nagrania filmowe, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wykonywane będą w celach promocji Wydarzenia, jak i całego Projektu „PARKOWISKO.pl” i działań reklamowych m.in. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiałów, ich rozpowszechniania poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, nadawanie a także publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, także za pośrednictwem sieci Internet.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszystkie osoby biorące udział w Wydarzeniach są zobowiązane do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu oraz przepisów porządkowych obowiązujących na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie.  
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. zmian w przebiegu Wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych (np. zmiany atmosferyczne (pogoda)/ awaria sprzętu itp.)
  2. zmiany sposobu realizacji Wydarzenia, skrócenia czasu realizacji lub odwołania Wydarzenia.
 3. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie zostaną wpuszczone na teren organizacji Wydarzenia.
 4. Osoby nieprzestrzegające powyższych zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszające porządek podczas Wydarzenia będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu najpóźniej do dnia poprzedzającego termin organizacji Wydarzenia. Zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona do publicznej wiadomości: na stronie www projektu pod adresem: www.parkowisko.pl
 6. Regulamin niniejszy został udostępniony do publicznej wiadomości: na stronie www projektu pod adresem www.parkowisko.pl oraz dostępny będzie w namiocie Organizatora przez cały czas trwania Wydarzenia.

 

 

- ORGANIZATOR -

Galeria Prac 1 SEZONIE PARKOWISKO w Gdańsku.